header-for-author-page

Не­над Ба­до­ви­нац, ро­дио се у Бје­ло­ва­ру 12. ок­тоб­ра 1977. го­ди­не. Сред­њу еко­ном­ску шко­лу за­вр­шио у Бјеловару, за­тим, 1996. г. упи­су­је Фа­кул­тет ор­га­ни­за­ци­је и ин­фор­ма­ти­ке у Ва­ра­жди­ну Све­у­чи­ли­шта у Загребу. Ди­пло­ми­рао је на сме­ру Инфорамциони си­с­те­ми, на те­му «Ра­чу­нал­на си­му­ла­ци­ја ра­да бан­кар­ског си­сте­ма», 2002. го­ди­не.

Од за­вр­шет­ка сту­ди­ја до да­нас, ак­ти­ван је на по­сло­ви­ма ин­фор­ма­тич­ког и пословног кон­салт­и­нга у при­ме­ни софт­вер­ских ре­ше­ња у ау­то­моб­и­лској ин­ду­стри­ји. Ду­го­го­ди­шњи је тех­ни­чки са­рад­ник оца Га­ври­ла Ле­па­вин­ског.

Ау­тор је књи­ге ко­ја је иза­шла са бла­го­сло­вом Ње­го­ве Све­то­сти Патријарха Срп­ског Ири­не­ја, под наз­ивом: „Су­сре­ти са Све­тим ме­сти­ма“, 2013. го­ди­не. Од 2014. године изабран је за једног од дванаесторице чланова “Мисионарског одељења” при Српској Православној Цркви.

Ау­тор је документарно-пу­то­пи­сног фил­ма „Де­сет да­на на Све­тој Го­ри“, 2015. ко­ји је пре­ве­ден на ру­ски, грчки и ен­гле­ски је­зик. Књигу и филм је пред­ста­вљао ви­ше пу­та у Ср­би­ји и у ино­стран­ству. Пу­ту­је и обилази Све­та Ме­ста, об­ја­вљу­ју­ћи пу­то­пи­се на свом ин­тер­нет бло­гу: „За­пи­си и ре­пор­та­же“.

Упи­сао је 2016. го­ди­не докторске сту­ди­је на Фа­кул­те­ту Ор­га­ни­за­ци­о­них на­у­ка Уни­вер­зит­етa у Београду. Ау­тор је више на­уч­них ра­до­ва из елек­трон­ског по­сло­ва­ња, ко­ји су објаљени на до­ма­ћим и стра­ним нау­ч­н­им конференцијама.

Поделите са пријатељима...